Skip to content

Referat/beretning 2015

Referat fra generalforsamlingen 5. marts 2015

1. valg
a. valg af dirigent: Tonny
b. valg af stemmetællere: Ole og Jon – 17 deltagere
c. valg af referent: Bent

2. Formandens beretning
Susanne læste formandens beretning op for året 2014. Formandens beretning kan læses her. Formandens beretning er godkendt.

3. Regnskab for det forløbne år
Lone Jørsum fremlægger regnskabet. Regnskabet er gennemgået og godkendt af bilagskontrollanterne og af generalforsamlingen. Se hele regnskabet her.

4. Buget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent
Budget 2015, gennemgang af Søren. Budgettet er lavet ud fra det antal medlemmer der er i IF Ryttergården. Bestyrelsen ønsker at kontingentet fortsætter med kr. 300 halvårligt og passive medlemmer kr. 100 halvårligt. Budgettet kan ses her.

5. Målsætninger for det kommende år
Vi vil arbejde for at:

 • Opretholde medlemsantallet
 • Opretholde de aktiviteter vi har
 • Afholde 2-3 medlemsaftener i 2015
 • Afholde juleafslutning og nytårskur
 • Afvikle Fjercup 13. maj 2015
 • Tilbyde sæsonbestemte friluftsaktiviteter som mountainbike og krolf
 • Komme af sted på friluftsuge
 • Søge fonde og puljer til konkrete projekter
 • Tilbyde uddannelse til instruktører og frivillige
 • Få vores medlemmer og frivillige til at deltage aktivt i diverse udvalg og praktiske opgaver
 • Etablere et info. udvalg
 • Styrke samarbejdet med lokalområdet

 

6. Evt. indkomne forslag
§ 8 (vedtægtsændringsforslag):

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse der er valgt på generalforsamlingen. Der vælges 5 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen. Endvidere vælges 2 revisorer/bilagskontrollanter der er på valg hvert år. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer der vælges for en toårig periode. Herudover kan bestyrelsen udpege en kasserer, der ikke bliver en del af bestyrelsen. Kassereren deltager således ikke i det daglige bestyrelsesarbejde, men kan deltage i bestyrelsesmøderne hvis bestyrelsen eller kassereren finder det nødvendigt. Udtræder kassereren i perioden, vælger bestyrelsen en ny person der kan varetage kasseforretningerne.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig på et møde senest 3 uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstitueres og arbejder med en formand, en næstformand og 3 menige medlemmer. Bestyrelsessuppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Når bestyrelsen består af 5 medlemmer er den beslutningsdygtig når 3 ud af 5 medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formand og koordinator/idrætsmedarbejder. Bestyrelsen kan tildele en koordinator/idrætsmedarbejder tegningsret sammen med foreningens formand.
 4. Bestyrelsen holder ca. et månedligt møde. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og fører de nødvendige forhandlinger med organisationer, myndigheder m.v.
 5. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kasseren skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorer/bilagskontrollanter. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes/bilagskontrollanternes underskrift.

Forslag til ændring af vedtægter er godkendt af enig generalforsamling.

7. Valg af bestyrelse, suppleanter og bilagskontrollanter
Ny bestyrelse – Susanne, Tonny, Maibritt, Leif og Søren
Suppleanter – Bent Guldager og Solveig Barkum
Bilagskontrollanter – Jon og Ole

8. Årets medlemspris
I år har der været 5 kandidater til medlemsprisen: Leif Andersen, Jørgen Nicholaisen, Palle Olsen, Eli Nielsen og Ole Johannesen. Bestyrelsen har besluttet at medlemsprisen 2014 skal gå til Palle Olsen. Læs mere her.

9. Eventuelt
Tonny takker Kasper og Charlotte for deres arbejde i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem og suppleant.

Søren takker Lone for det store stykke arbejde igennem tiden i IF Ryttergården.

Søren meddeler at der er grønt lys for at lave en krolfbane i haven i Multihuset.

 

Formandens beretning 2015

Beretningen er på vej.

 

Regnskab for 2014

Årsafslutning 2014 i IF Ryttergården

 

INDTÆGTER:
Kontingent, aktive 33.450 kr.
Kontingent, passive 200 kr.
Deltagergebyr, egne stævner 14.155 kr.
Tilskud fra fonde og kommune 25.000 kr.
Salg af sportsrekvisitter 0 kr.
Øvrigt salg, flasker 20 kr.
Lyspenge tennis 200 kr.
Brugerbetaling/fest 7.380 kr.
Udlæg rejser og ture 0 kr.
Indtægter ialt 80.405 kr.
UDGIFTER:
Skattefri diæter, kurser 0kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse 2.209 kr.
Arbejdstøj, logotøj 1.778,95 kr.
Uddannelse 9.206,50 kr.
Generalforsamling 692,85 kr.
Bestyrelsesmøder 218,50 kr.
Trænermøder 123kr.
Medlemsaftener 3.616,05 kr.
Kontorartikler 648,85 kr.
Porto 78 kr.
Telefon 1.942,59 kr.
EDB-udgifter 0 kr.
Hjemmeside  IF Ryttergården 1.330 kr.
Kontingent DAI 1.600 kr.
Gaver og blomster 1.344 kr.
Gebyrer bank og giro 1.139,50 kr.
Diverse 3.982,69 kr.
Badminton/boldspil 9.399 kr.
Tennis 6.651 kr.
Styrketræning/udgifter HB&I 12.688,35 kr.
Stavgang og gymnastik 354,49 kr.
Stævner, personaledækning, tilskud til medlemmer 24.665 kr.
Udgifter ialt: 83.668,32 kr.
Årets resultat -3.263,32 kr.
Afvigelse fra budget -3.263,32 kr.

 

Budget for 2015

Forventede indtægter:
Kontingenter 32.000 kr.
Fonde 25.000 kr.
Lyspenge 2.000 kr.
Deltagerbetaling/stævner 15.000 kr.
Ialt: 74.000 kr.
Forventet resultat 2015 + 6.000 kr.
Forventede udgifter:
Badminton/boldspil:
Udgifter til bolde, ketchere o.a.
(10 måneder)
9.000 kr.
Tennis:
Udgifter til baneleje, lys, bolde, o.a.
(10 måneder)
8.000 kr.
Styrketræning:
Udgifter til indkøb af rekvisitter, maskiner o.a.
1.000 kr.
Stavgang, gymnastik og krolf:
Udgifter til rekvisitter
2.000 kr.
Stævner, arrangementer, møder o.l.:
Personaledækning, tilskud til medlemmer o.a.
(8-10 stævner)
20.000 kr.
Kurser:
Uddannelse, koordinatortræf m.m.
2.000 kr.
Transport:
Dækkende de daglige idrætsaktiviteter,
stævner, færger, broudgifter o.a.
3.000 kr.
Frivilligt arbejde:
Uddannelse, kurser, transport, beklædning, nytårskur
15.000 kr.
Administration:
Kontorartikler, telefon, foreningspakke o.a.
5.000 kr.
Møder:
Udgifter ved afholdelse af bestyrelsesmøder, trænermøder, informationsmøder, brugerrådsmøder, medlemsaftener og generalforsamling
.000 kr.
Ialt: 68.000 kr.
IF RYTTERGÅRDEN | c/o Multihuset | Kasernevej 6 | 4300 Holbæk | Tlf. 72 36 82 08 | mail@if-ryttergaarden.dk