Skip to content

Referat/beretning 2009

Referat fra generalforsamlingen 29. januar 2009

ad 1) Valg
Valg af dirigent: Søren
Valg af referent: Kent
Valg af stemmetællere: Lene, Lis

ad 2) Beretning om arbejdet i det forløbne år
Formanden Tonny Dyreholt aflagde en meget flot beretning. Der har været mange aktiviteter i foreningen i det foregående år – og der er opnået flotte resultater. Året 2009 er jubilæumsår. Læs hele beretningen her.

Beretningen blev godkendt.

ad 3) Regnskab for det forløbne år
Lone Jørsum fremlagde resultatet for det forløbne år. Der kan fås detaljer om de enkelte poster hos hende, hvis man skulle være interesseret i dette. Regnskabet kan ses her.

Regnskabet blev godkendt.

ad 4) Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent
Lone Jørsum fremlagde det forventede budget. Overslag over kommende udgifter. Der laves budgetopfølgning hver 3. måned. Hele budgettet kan læses her.

Budgettet blev godkendt.

Kontingent 1. halvår 2009 200,- & 2. halvår 250,-. Halvårligt kontingent fremover 250,-. Kontingent for passive medlemmer: 100 kr. årligt.

Kontingent-fastsættelsen blev godkendt.

ad 5) Indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.

ad 6) Målsætning for det kommende idrætsår
Lone Jørsum fremlagde foreningens målsætninger. Målsætningen for 2009 kan læses her.

ad 7) Valg
Tonny Dyreholt, Inge Lise, Hugo genvalgt. Inger nyvalgt medlem.

Valgte suppleanter: Lene, Anne-Marie, Heidi og Myrna.

Valgte bilagskontrollanter: Kim og Ole blev genvalgt.

ad 8) 10 års jubilæum
Tonny, Hugo, Inger og Myrna vil gerne i festudvalg. Flere interesserede må gerne melde sig. Holdninger til festens afvikling blev diskuteret.

ad 9) Årets medlemspris
Der er nu indstiftet en pris, som skal være en årlig begivenhed. Medlemmerne kan fremover indstille til denne pris. Lis modtog årets pris.

ad 10) Eventuelt
Søren har muligvis fundet en træner til volleyball. Det kræver at medlemmerne bakker op og deltager.

ad 11) Æresmedlem
Lone J. er blevet æresmedlem i foreningen. Søren afholdt en tale, hvor han understregede Lones store arbejdsindsats og engagement i foreningen.

Mødet blev hævet.

 

Formandens beretning 2009

Af Tonny Dyreholt

Jeg vil gerne i min egenskab som formand byde jer alle velkommen til årets generalforsamling.

Jeg håber alle har haft et godt sportsår og er parate til et nyt. Jeg kan forstå på instruktører, frivillige og brugere, at 2008 har været endnu et godt år i vores idrætsforening.

Vi må håbe, at 2009 bliver lige så godt, fordi det er vores 10-års jubilæumsår. Det er 10 år siden at Grethe Pedersen, som desværre ikke er iblandt os mere, og Lone Jørsum stiftede Idrætsforeningen med navnet De Tapre Mus. I april 2004 blev navnet ændret til IF Ryttergården, som I alle sikkert ved.

Igen i år var vores Fjer-cup i Badmintonhallen en af de store begivenheder. Endnu en gang forløb stævnet fuldt tilfredsstillende. Dette års stævne afvikles onsdag den 13. maj. Jeg håber at det bliver en lige så stor succes i år.

I september måned blev der igen afholdt JFI-lege, denne gang i Fåborg. Vi var 7 fra IF Ryttergården af sted. Det var en rigtig god tur, og vi var sammen med en masse dejlige idrætsudøvere fra hele landet.

Bestyrelsen arbejder godt. Alle har taget ansvar og fungerer godt sammen. Det er med beklagelse, at bestyrelsen må sige farvel til Claus, der har lavet et stort arbejde i flere år. Men vi er glade for, at Claus fortsætter som instruktør.

Alle ved hvilken tilfredsstillelse og afslappethed man føler efter en god idrætsaktivitet. Derfor er det vigtigt, at vi bakker op om vores forening. Vi skal være en del af et fællesskab, hvor alle er velkomne og kan dyrke idræt på forskellige niveauer.

Vi kan med rette være stolte af vores forening.

Tak for ordet.

 

Regnskab for 2008

Årsafslutning 2008 i IF Ryttergården

 

Kontingent, aktive 21.790 kr.
Deltagergebyr, stævner 16.530 kr.
Offentlige tilskud 16.500 kr.
Tilskud fra fonde 3.500 kr.
Øvrigt salg 1.621,50 kr.
Øvrige indtægter 277,50 kr.
Lokaleleje 200 kr.
Renteindtægter 165,83 kr.
Indtægter ialt 60.584,83 kr.
Kapitalkonto primo 67.337,43 kr.
Kontingent BG 1551-1689 1.600 kr.
Lønninger 2.450 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse 651 kr.
Arbejdstøj 1.733 kr.
Kurser 109 kr.
Øvrige personaleomkostninger 1.000 kr.
El 3600 kr.
Vedligeholdelse 270 kr.
Generalforsamling 452,50 kr.
Bestyrelse 365,25 kr.
Træner – holdleder udvalg 170,75 kr.
Øvrige udvalg – div. omk. 45,25 kr.
Kontorartikler 2.249,50 kr.
Porto 693 kr.
Telefon 900 kr.
Hjemmeside 230 kr.
Gaver og blomster 420 kr.
Kassedifference/øreafrunding 57,55 kr.
Gebyrer bank og giro 529 kr.
Faglitteratur og tidsskrifter 332 kr.
Diverse 350 kr.
Forplejning 4.465,75 kr.
Rekvisitter 7.387,50 kr.
Vedligeholdelse af rekvisitter 277,50 kr.
Deltagelse i stævner 15.438 kr.
Udflugter 710 kr.
Aktivitet øvrige 2.060 kr.
Udgifter kaffe HB&I 436,75 kr.
Nytårskur 4.415,70 kr.
Forplejning 5.340,75 kr.
Medlemskørsel autoleje 2.830 kr.
Kasse 1.088 kr.
GIRO 1551-60005877 40.658,54 kr.
Årets resultat 27.263,47 kr.
Udgifter ialt 60.512,25 kr.
Resultat netto -72,58 kr.

 

Budget for 2009

Forventede indtægter:
Egenkapital overført 41.746 kr.
Kontingent 22.000 kr.
Ansøgning fra fonde, §18, Dai forventet 5.000 kr.
Udstyrspulje 3.000 kr.
Ialt: 71.746 kr.
Forventede udgifter:
Badminton/boldspil:
Udgifter til bolde, ketchere o.a.
(10 måneder)
5.000 kr.
Tennis:
Udgifter til baneleje, lys, bolde, o.a.
(10 måneder)
5.000 kr.
Styrketræning:
Udgifter til indkøb af rekvisitter, maskiner o.a.
1.000 kr.
Stavgang og gymnastik:
Udgifter til rekvisitter
500 kr.
Stævner, arrangementer, møder o.l.:
Personaledækning, tilskud til medlemmer o.a.
(8-10 stævner)
10.000 kr.
Kurser:
Uddannelse, koordinatortræf m.m.
10.000 kr.
Transport:
Dækkende de daglige idrætsaktiviteter,
stævner, færger, broudgifter o.a.
3.000 kr.
Frivilligt arbejde:
Uddannelse, kurser, transport, beklædning
10.000 kr.
Administration:
Kontorartikler, telefon, foreningspakke o.a.
5.000 kr.
Ekstern instruktørundervisning: 2.000 kr.
Møder:
Udgifter ved afholdelse af bestyrelsesmøder, trænermøder, informationsmøder, brugerrådsmøder, medlemsaftener og generalforsamling
2.000 kr.
Ialt: 53.500 kr.

 

Målsætning for 2009

Vi vil arbejde for at:

  • Uddanne Søren og Hugo til at varetage kassererjobbet.
  • Afholde 3 medlemsaftner i 2009.
  • Gennemføre LaSanta tur i samarbejde med IF kæmperne og DAI.
  • Udarbejde informationsmateriale om IF.
  • Sætte fokus på friluftsliv. Sæsonbestemte friluftsaktiviteter.
  • Søge fonde og puljer til konkrete projekter.
  • Få vores medlemmer til at deltage aktivt i diverse udvalg og praktiske opgaver.
  • Få medarbejderdeltagelse i friluftsuge Bornholm.
IF RYTTERGÅRDEN | c/o Multihuset | Kasernevej 6 | 4300 Holbæk | Tlf. 72 36 82 08 | mail@if-ryttergaarden.dk