Skip to content

Vedtægter

Vedtægter for idrætsforening for psykisk sårbare i Holbæk Kommune

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er IF Ryttergården. Foreningen er hjemmehørende i Holbæk Kommune og målrettet borgere i Holbæk og omegnskommuner. Foreningen er stiftet den 30. september 1999.

§ 2 Formål
Foreningens formål er:

 • at tilbyde idræt til psykisk sårbare i Holbæk kommune
 • at tilbyde medlemmer trivsel gennem idrætsaktiviteter
 • at øge medlemmernes fysiske og psykiske velvære samt skabe et socialt og stabilt miljø

Det sker gennem kvalificeret træning, turneringer, stævner og andre idrætslige arrangementer.

§ 3 Medlemskab af organisation
Foreningen er tilsluttet Dansk Arbejder Idrætsforbund og er forpligtet til at overholde de for forbundet til enhver tid gældende love.

§ 4 Optagelse af medlemmer
Foreningen optager alle, der anerkender dens love og bestemmelser. Ved indmeldelse skal opgives navn, adresse, fødselsdato og fødselsår. Optagelse sker ved indbetaling af det fastsatte kontingent. Eventuel eksklusion af et medlem kan afgøres hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Et ekskluderet medlem kan kræve beslutningen taget op på den efterfølgende ordinære generalforsamling.

§ 5 Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves halvårsvis forud. Det er medlemmers pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingent. Bestyrelsen har dog ret til at eftergive kontingent – såfremt et medlem på grund af særlige årsager ikke er i stand til at betale.

Stk. 5.1 Medlemskab
Der er mulighed for at tegne forskellige medlemskaber:

a. Medlemmer der er aktive idrætsudøvere samt støtte- og kontaktpersoner (i institutionens navn) og med stemmeret ved generalforsamlingen.

b. Medlemmer der ikke er aktive idrætsudøvere, der ønsker at støtte foreningen økonomisk. Medlemmerne har adgang til generalforsamlingen og andre arrangementer, men uden stemmeret.

§ 6 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og den er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal, og der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en lovændring. Kun personligt fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende pkt.:

 1. Valg af dirigent
  1. valg af referent
  2. valg af stemmetællere
 2. Beretning om arbejdet i det forløbne år
 3. Regnskab for det forløbne år
 4. Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag
 6. Målsætning for kommende idrætsår
 7. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor/bilagskontrollanter
 8. Eventuelt

§7 Ekstraordinær generalforsamling
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når mindst 1/4 af foreningens medlemmer fremsætter en skriftligt begrundet anmodning herom og mindst halvdelen af disse møder frem til generalforsamlingen, eller når et flertal af foreningens bestyrelse finder det nødvendigt. Ønsket om ekstraordinær generalforsamling fremsendes til formanden med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at begæringen er fremsat og der indkaldes skriftligt pr. brev med mindst 14 dages varsel. På ekstraordinær generalforsamling kan kun den eller de sager behandles, som er bekendtgjort i indkaldelsen.

§ 8 Bestyrelse
a. Foreningen ledes af en bestyrelse, der er valgt på generalforsamlingen. Der vælges 5 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen. Endvidere vælges 2 revisorer/bilagskontrollanter der er på valg hvert år. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, og i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer der vælges for en toårig periode. Herudover kan bestyrelsen udpege en kasserer der ikke bilver en del af bestyrelsen. Kassereren deltager således ikke i det daglige bestyrelsesarbejde, men kan deltage i bestyrelsesmøderne hvis bestyrelsen eller kassereren finder det nødvendigt. Udtræder kassereren i perioden, vælger bestyrelsen en ny person der kan varetage kasseforretningerne.

b. Bestyrelsen konstituerer sig på et møde senest 3 uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstitueres og arbejder med en formand, en næstformand og 3 menige medlemmer. Bestyrelsessuppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

c. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen der består af 5 medlemmer er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formand og næstformand. Bestyrelsen kan tildele en koordinator/idrætsmedarbejder tegningsret sammen med foreningens formand.

d. Bestyrelsen holder ca. et månedligt møde. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og fører de nødvendige forhandlinger med organisationer, myndigheder m.v.

e. Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorer/bilagskontrollanter. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes/bilagskontrollanternes underskrift.

§ 9 Udvalg
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg.

§ 10 Revision
Revisorerne/bilagskontrollanterne skal mindst 1 gang om året og senest 3 uger før Generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Regnskab og status skal forsynes med en påtegning. Revisorerne/bilagskontrollanterne har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdning.

§ 11 Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt.

§ 12 Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en – i dette øjemed særlig indkaldt – ekstraordinær generalforsamling. For at kunne beslutte at opløse foreningen kræves det at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og heraf skal mindst 3/4 af de afgivne stemmer være for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med 3/4 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er mødt frem.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue og driftsaktiver, herunder evt. fast ejendom og løsøre: Idrætslige formål i Holbæk Kommune.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. september 1999. §8 stk. c er ændret på generalforsamling den 30. januar 2007. §6 er ændret på generalforsamling den 28. januar 2010. Vedtægternes overskrift, §8 og §10 er ændret på generalforsamling den 31. marts 2011. Ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2015. §6 er ændret på generalforsamling den 25. februar 2020. §8 er ændret på generalforsamling den 21. april 2022.

IF RYTTERGÅRDEN | c/o Multihuset | Kasernevej 6 | 4300 Holbæk | Tlf. 72 36 82 08 | mail@if-ryttergaarden.dk