Skip to content

Forretningsorden

Konstituering:
Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Der vælges formand, næstformand og kasserer.

Møder:
Der afholdes bestyrelsesmøder 1 gang månedligt undtaget juli. Mødedatoer fastsættes på første bestyrelsesmøde. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne. Referatet gives til bestyrelsen senest 2 uger efter mødet. Referaterne sendes på e-mail. Referaterne kan ses på hjemmesiden.

Indkaldelse:
Næstformanden indkalder til bestyrelsesmøderne. Indkaldelsen sendes ud på mail. Møderne indkaldes med udsendelse af dagsorden mindst 8 dage før afholdelse Hvis der er bestyrelsesmedlemmer der har ønsker til dagsordenen skal disse være næstformanden i hænde mindst 11 dage før mødet.

Afbud:
Afbud meddeles til formanden.

Udmeldelse:
Hvis man ønsker at udmelde sig af bestyrelsen i løbet af året, skal dette ske til formanden, enten skriftligt eller ved personligt fremmøde.

Ledelse:
Der vælges en ordstyrer på hvert møde, som leder dette.

Udvalg:
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver. Der kan nedsættes faste udvalg i forbindelse med konstitueringen, der fungerer indtil næste konstituering. Der kan også nedsættes ad hoc-udvalg til løsning af enkeltopgaver, som opløses igen, når opgaven er løst.

Aflysning af møder:
Formanden kan aflyse mødet, hvis der er 3 eller færre bestyrelsemedlemmer/suppleanter der kan deltage.

IF RYTTERGÅRDEN | c/o Multihuset | Kasernevej 6 | 4300 Holbæk | Tlf. 72 36 82 08 | mail@if-ryttergaarden.dk